Top slide banner
Kế hoạch Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 03/11/2022 của UBND tỉnh Sơn La; Kế hoạch số 119-KH/HU ngày 04/11/2022 của Ban Thường vụ huyện ủy Mộc Châu về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số ký hiệu văn bản 106/KH-UBND
Ngày ban hành 12/01/2023
Ngày hiệu lực 12/01/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 03/11/2022 của UBND tỉnh Sơn La; Kế hoạch số 119-KH/HU ngày 04/11/2022 của Ban Thường vụ huyện ủy Mộc Châu về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Hình thức văn bản Văn bản đã ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Trương Hoa Bắc
Tài liệu đính kèm kh-cua-ubnd-huyen-ve-thuc-hien-nq-19..pdf