Tổng số: 33
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
05/2022/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa & Thông tin huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La Tải về
04/2022/QĐ-UBND 09/08/2022 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mộc CHâu, tỉnh Sơn La Tải về
03/2-22/QĐ-UBND 28/04/2022 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La Tải về
510/STP-XDKT&TDTHPL 22/04/2022 V/v tham gia ý kiến vào các dự thảo Quyết định của UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Mộc Châu Tải về
1051/UBND-TP 15/04/2022 V/v xin ý kiến tham gia vào Dự thảo Quyết định của UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của các phòng chuyên môn Tải về
711/UBND-TP 15/03/2022 V/v rà soát văn bản QPPL năm 2022 Tải về
711/UBND-TP 15/03/2022 V/v rà soát văn bản QPPL năm 2022 Tải về
01/2022/QĐ-UBND 22/02/2022 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La Tải về
398/UBND-TP 16/02/2022 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính và dự thảo Quyết định của tỉnh Sơn La Tải về
346/UBND-TP 14/02/2022 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh và đăng tải Dự thảo văn bản trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La Tải về
1234
Loại văn bản