Top slide banner
Đôn đốc thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

HUYỆN UỶ MỘC CHÂU

BỘ PHẬN GIÚP VIỆC

*

Số: 16-CV/BPGV

V/v đôn đốc thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Mộc Châu, ngày 26 tháng 3 năm 2014

Kính gửi: Các Chi, Đảng bộ cơ sở

Thực hiện Kế hoạch số 102-KH/HU ngày 24.12.2013 của Ban Thường vụ huyện ủy về sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,

Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ huyện uỷ yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung sau:

1- Tiếp tục chỉ đạo cán bộ, đảng viên nghiêm túc đăng ký những việc làm cụ thể gắn với những việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của cá nhân sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 18.12.2013 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

(Lưu ý: Bản đăng ký của Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị gửi về Bộ phận giúp việc huyện. Bản đăng ký của cán bộ, đảng viên lưu tại chi bộ, cơ quan, đơn vị.)

2- Một số chi, đảng bộ chưa triển khai việc tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW gắn với biểu dương, khen thưởng theo Kế hoạch số 102-KH/HU ngày 24.12.2013 của Ban Thường vụ huyện ủy (có danh sách kèm theo: Tải về xem danh sách chi tiết tại đây), yêu cầu tổ chức triển khai, đồng thời gửi báo cáo sơ kết và hồ sơ đề nghị biểu dương, khen thưởng ở cấp huyện về Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ huyện ủy.

 Thời gian: hoàn thành các nội dung theo yêu cầu và gửi về Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ huyện uỷ (qua Ban Tuyên giáo huyện ủy) vào ngày 04.4.2014  để tổng hợp và báo cáo Ban Thường vụ huyện uỷ.

Lưu ý: Các đơn vị không triển khai thực hiện, Ban Thường vụ huyện ủy sẽ thông báo nhắc nhở trong toàn Đảng bộ và không được xét biểu dương, khen thưởng./.

Nơi nhận :

 

- Như kính gửi;

- Thường trực huyện ủy;

- Lưu.

TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO

kiêm

TRƯỞNG BỘ PHẬN

 

 

 

 

 

Phạm Thị Nhung

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1