Top slide banner
Kế hoạch Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

ĐẢNG BỘ TỈNH SƠN LA

HUYỆN UỶ MỘC CHÂU

*

Số: 102-KH/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Mộc Châu, ngày 24  tháng 12 năm 2013

                 

KẾ HOẠCH

Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương  đạo đức Hồ Chí Minh

_______________

 

Thực hiện Hướng dẫn số 37-HD/BTGTU ngày 15.11.2013 của Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ về hướng dẫn tổng kết, đánh giá năm 2013, sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14.5.2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Ban Thường vụ huyện uỷ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích

1.1- Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, gắn với đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

1.2- Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhân rộng những mô hình mới, cách làm hiệu quả, thiết thực.

1.3- Đánh giá mức độ tác động của việc thực hiện Chỉ thị đối với kết quả đấu tranh phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi, đảng bộ.

2. Yêu cầu

2.1- Việc sơ kết 03 năm gắn với gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân phải bảo đảm đúng thời gian, thiết thực và hiệu quả.

2.2- Những tập thể và cá nhân được biểu dương, khen thưởng phải thật sự tiêu biểu, có sức lan toả trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

2.3- Đánh giá mức độ, tác động của việc thực hiện Chỉ thị phải thật sự trung thực, khách quan, chính xác.

II- NỘI DUNG

1- Sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện (Có đề cương kèm theo)

2- Phương thức tiến hành

2.1- Cấp huyện

- Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14.5.2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

- Tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào dịp sinh nhật Bác.

2.2- Đối với các chi bộ cơ sở

Sơ kết bằng văn bản. Mỗi chi bộ lựa chọn một cá nhân để biểu dương ở cấp huyện.

2.3- Đối với các đảng bộ cơ sở

- Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm gắn với gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào dịp sinh nhật Bác 19.5.

- Mỗi đảng bộ lựa chọn một tập thể, một cá nhân để biểu dương ở huyện.

3- Việc tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương và công tác thi đua, khen thưởng

- Thực hiện theo Hướng dẫn số 609-HD/BTĐKT ngày 11.5.2012 của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương về hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (có Hướng dẫn gửi kèm).

-Hồ sơ đề nghị biểu dương, khen thưởng ở huyện gồm:

+ Biên bản họp cấp uỷ, chi bộ để bình xét.

+ Tờ trình đề nghị của chi, đảng bộ cơ sở.

+ Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân.

4- Thời gian

4.1- Cấp huyện

 - Xây dựng báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”: Xong trước ngày 31.01.2014

- Tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương: Dự kiến trong tháng 4 năm 2014 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

4.2- Cấp cơ sở

- Hồ sơ đề nghị biểu dương, khen thưởng và báo cáo sơ kết 03 năm, gửi về Ban Thường vụ huyện uỷ (qua Ban Tuyên giáo huyện uỷ) trước ngày 20.3.2014.

- Tổ chức Hội nghị tại các đảng bộ cơ sở: Xong trước ngày 20.3.2014.

5- Về kinh phí thực hiện theo Thông tư số 38/2012/TT-BTC ngày 05.3.2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Căn cứ Kế hoạch này, các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung đảm bảo yêu cầu và phù hợp với điều kiện thực tế của chi, đảng bộ.

2- Giao Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ huyện uỷ tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; phối hợp với Văn phòng huyện uỷ chuẩn bị các nội dung, điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương ở huyện.

3- Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện dự Hội nghị gặp mặt, biểu dương tại các đảng bộ cơ sở được phân công phụ trách và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ huyện uỷ (qua Ban Tuyên giáo huyện uỷ).

4- Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đăng ký những việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với những việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, gửi về Ban Thường vụ huyện uỷ (qua Ban Tuyên giáo huyện uỷ) trước ngày 28.02.2014. Cán bộ, đảng viên đăng ký những việc làm theo với cấp uỷ, chi bộ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và lưu tại chi bộ, cơ quan, đơn vị. Mẫu Bản đăng ký, theo Hướng dẫn 18-HD/HU ngày 25.01.2013 của Ban Thường vụ huyện uỷ.

5- Các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan tham mưu giúp cấp uỷ, các đơn vị, báo cáo viên các cấp tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị; những mô hình mới, cách làm hiệu quả; các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

 

Nơi nhận:

 

- Ban Thường vụ tỉnh ủy;

- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy;

- Bộ phận giúp việc BTV tỉnh uỷ;

- Các chi, đảng bộ cơ sở;

- Các đồng chí Uỷ viên BTV huyện uỷ;

- Thành viên bộ phận giúp việc huyện;

 - Lưu.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

Nhâm Thị Phương

 

TỔNG HỢP

Các văn bản triền khai, thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(từ năm 2011 - 2013)

____________

 

Tên Đảng bộ

Văn bản

chỉ

đạo

Triển khai học tập chuyên đề

 

Xây dựng và ban hành chuẩn mực

Kế hoạch,

đăng ký việc làm theo

Công tác

tuyên truyền

Công tác

biểu dương,

khen thưởng

Mô hình, cách làm hay

Kiểm tra

giám sát

Kế hoạch

Việc làm theo

Tập thể

nhân

Kiểm tra

Giám

sát

Số lượng

Số

lượng

Số

lượng

Số lượng

Số lượng

Số

lượng

Số lượng

Số

lượng

Số

lượng

Số lượng

Số lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1