Top slide banner
KH tổ chức học tập chuyên đề và thực hiện một số nội dung trọng tâm về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015

KẾ HOẠCH tổ chức học tập chuyên đề và thực hiện một số nội dung trọng tâm về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015

 

ĐẢNG BỘ TỈNH SƠN LA

HUYỆN UỶ MỘC CHÂU

*

Số: 146-KH/HU

       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

        Mộc Châu, ngày 02 tháng 02  năm 2015

                 

KẾ HOẠCH

tổ chức học tập chuyên đề và thực hiện một số nội dung trọng tâm

về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015

_____________

 

Thực hiện Kế hoạch số 119-KH/TU ngày 04.01.2015 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ về tổ chức học tập chuyên đề năm 2015; Hướng dẫn số 50-HD/BTGTU ngày 10.11.2014 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy về đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2014, tổng kết 04 năm thực hiện Chỉ thị; xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, Ban Thường vụ huyện uỷ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp nối những chuyên đề đã học trong thời gian qua; cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của năm 2015, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

2- Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2014, xác định một số nội dung trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét trong năm 2015.

3- Việc triển khai thực hiện những nội dung trọng tâm năm 2015 cần bám sát định hướng của Trung ương, tỉnh, huyện và phù hợp với thực tiễn của chi, đảng bộ; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

4- Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ đi vào nề nếp, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và nhiệm vụ chính trị của chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị.

II- NỘI DUNG

1- Tổ chức quán triệt, triển khai, học tập chuyên đề năm 2015: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”

1.1- Tổ chức quán triệt, triển khai

1.1.1- Cấp huyện

- Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện để triển khai học tập.

- Thời gian tổ chức hội nghị: Hoàn thành trong tháng 3 năm 2015.

1.1.2- Cấp cơ sở

- Các đảng bộ cơ sở: Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai tới các chi bộ trực thuộc, cán bộ, đảng viên về nội dung chuyên đề năm 2015; phương pháp và cách thức tiến hành một buổi nghiên cứu, học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt thường kỳ hoặc chuyên đề của chi bộ.

- Các chi bộ cơ sở: Tổ chức quán triệt, triển khai chuyên đề trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 15.4.2015.

1.2- Nội dung học tập, liên hệ (Từ tháng 04 đến tháng 12 năm 2015)

- Các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị tổ chức nghiên cứu, học tập nội dung của chuyên đề: Phẩm chất “trung thực”“trách nhiệm”; “gắn bó với nhân dân”; “đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, gắn với kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 18.12.2013 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

- Đối với các tổ chức cơ sở thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội: Tổ chức học tập chuyên đề trong sinh hoạt thường kỳ hàng tháng, quý; lồng ghép vào nội dung sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức Hội.

- Các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị chọn những vấn đề còn hạn chế, tồn tại có liên quan đến nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

1.3- Tài liệu học tập

- Tài liệu “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.

- Bộ đĩa VCD triển khai học tập chuyên đề năm 2015 tại tỉnh, do Ban Tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phát hành.

1.4- Hình thức tổ chức học tập, liên hệ trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng của chi bộ, cơ quan, đơn vị

Bước 1. Lựa chọn nội dung cụ thể của chuyên đề, chi bộ phân công đảng viên chuẩn bị.

Bước 2. Tổ chức sinh hoạt

Đảng viênđược phân công trình bày nội dung chuyên đề trước chi bộ, cơ quan, đơn vị. Sau đó, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thảo luận, liên hệ với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bước 3. Đề ra kế hoạch phấn đấu thực hiện

Sau khi được học tập chuyên đề, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đề ra kế hoạch, tiêu chí phấn đấu và các giải pháp thực hiện. Định kỳ báo cáo và đánh giá kết quả làm theo.

2- Đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015

2.1- Đối tượng

- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội đăng ký những việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lưu tại chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể.

- Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đăng ký những việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lưu tại chi bộ và gửi về Ban Thường vụ huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo huyện ủy).

2.2- Nội dung

- Căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao để đăng ký việc làm theo thật cụ thể, rõ việc, thiết thực, gắn với chuyên đề năm 2015 và thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

- Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Ngành Giáo dục và Đào tạo: Đăng ký việc làm theo thật cụ thể, rõ việc, thiết thực, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 131-KH/HU ngày 10.11.2014 của Ban Thường vụ huyện ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

- Mẫu đăng ký, theo Hướng dẫn 18-HD/HU ngày 25.01.2013 của Ban Thường vụ huyện uỷ.

2.3- Thời gian

Hoàn thành trong toàn huyện và gửi nội dung đăng ký về Ban Thường vụ huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo huyện ủy): Trước ngày 30.4.2015.

3- Tổng kết 04 năm gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

3.1- Cấp huyện

- Hoàn thành báo cáo tổng kết 04 năm thực hiện Chỉ thị trước ngày 10.4.2015.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết 04 năm và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Thời gian tổ chức Hội nghị: Dự kiến vào cuối tháng 4 năm 2015.

3.2- Cấp cơ sở

- Tổ chức tổng kết 04 năm bằng văn bản. Không tổ chức hội nghị tổng kết.

-Mỗi chi bộ cơ sở lựa chọn 01 tập thể hoặc cá nhân; mỗi đảng bộ cơ sở lựa chọn 01 tập thể và 01 cá nhân để biểu dương, khen thưởng ở cấp huyện. Riêng Đảng bộ thị trấn Mộc Châu được lựa chọn 02 tập thể, 02 cá nhân; Đảng bộ thị trấn Nông Trường lựa chọn 03 tập thể, 03 cá nhân.

-Hồ sơ đề nghị biểu dương, khen thưởng ở huyện gồm:

+ Biên bản họp cấp uỷ, chi bộ để bình xét.

+ Tờ trình đề nghị của chi, đảng bộ cơ sở (có danh sách kèm theo).

+ Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân.

- Thời gian: Gửi báo cáo tổng kết 04 năm, hồ sơ khen thưởng về Ban Thường vụ huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo huyện ủy) trước ngày 30.3.2015.

Lưu ý: Các đơn vị không có hồ sơ hoặc hồ sơ không đủ theo quy định thì không được xét khen thưởng.

4- Công tác kiểm tra, giám sát

- Trong tháng 01 năm 2015: Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ huyện ủy thành lập các tổ, xây dựng kế hoạch giám sát các chi, đảng bộ về triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 02 đến tháng 12 năm 2015: Tổ chức giám sát đối với các chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện.

- Thời gian và đơn vị được giám sát: Giao Bộ phận giúp việc sắp xếp, lựa chọn.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ủy ban nhân dân huyện: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức học tập chuyên đề năm 2015 gắn với thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức đăng ký làm theo đảm bảo cụ thể, thiết thực, gắn với chức trách nhiệm vụ được giao.

2- Ban Tuyên giáo huyện ủy, Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ huyện ủy:

2.1- Thẩm định nội dung đăng ký làm theo của Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

2.2- Chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức huyện ủy tổng hợp, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng trình Ban Thường vụ huyện ủy quyết định.

2.3- Phối hợp với Văn phòng huyện ủy chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị học tập chuyên đề; hội nghị tổng kết 04 năm gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giúp Ban Thường vụ huyện ủy xây dựng báo cáo tổng kết 04 năm thực hiện Chỉ thị.

2.4- Đôn đốc, hướng dẫn các chi, đảng bộ triển khai thực hiện học tập chuyên đề năm 2015; thành lập các tổ, xây dựng kế hoạch giám sát đảm bảo đúng quy trình.

4- Văn phòng huyện ủy: Chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy chuẩn bị tài liệu học tập và các điều kiện tổ chức hội nghị học tập chuyên đề; hội nghị tổng kết 04 năm tại huyện.

5- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện: Xây dựng hướng dẫn đưa việc học tập chuyên đề năm 2015 và những năm tiếp theo vào sinh hoạt định kỳ của tổ chức mình.

6- Các cơ quan trong khối tuyên truyền: Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả 04 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị; những mô hình, tấm gương điển hình, tiên tiến; chuyên đề 2015 đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

7- Các chi, đảng bộ cơ sở:

7.1- Xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung đảm bảo yêu cầu và phù hợp với điều kiện thực tế của chi, đảng bộ.

7.2- Các đảng bộ cơ sở tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai học tập  chuyên đề trong toàn đảng bộ; phân công các đồng chí trong cấp ủy, Bộ phận giúp việc cấp ủy hướng dẫn việc tổ chức học tập chuyên đề tại các chi bộ trực thuộc. Thông báo với các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách đảng bộ cơ sở để dự và chỉ đạo việc triển khai học tập chuyên đề tại đảng bộ. Báo cáo kết quả tổ chức quán triệt, triển khai học tập chuyên đề về Ban Thường vụ huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo huyện ủy) trước ngày 30.3.2015.

8- Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện: Dự và chỉ đạo việc quán triệt, triển khai học tập chuyên đề tại các chi, đảng bộ được phân công phụ trách ./.

 

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ tỉnh ủy,

- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy,

- Bộ phận giúp việc BTV tỉnh uỷ,

- Các đồng chí huyện ủy viên,

- Các chi, đảng bộ cơ sở,

- Thành viên bộ phận giúp việc huyện,

 - Lưu.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

                

 

 

                               (đã ký)

 

 

Nhâm Thị Phương

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1