Top slide banner
V/v chỉ đạo, điều hành ngân sách quý III năm 2016

 UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN MỘC CHÂU

 

 

Số: 1027/UBND-TCKH

V/v chỉ đạo, điều hành ngân sách

 quý III năm 2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Mộc Châu, ngày 07 tháng 7 năm 2016

                

                    Kính gửi:

                                    - Thủ trưởng các đơn vị dự toán;

                                    - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

                 

Thực hiện Quyết định số 2987/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND huyện Mộc Châu về quy định quản lý, điều hành ngân sách năm 2016. Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các đơn vị dự toán, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt một số nội dung về quản lý, điều hành ngân sách quý III năm 2016 như sau:

1. Về thu ngân sách

- Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phối hợp với Chi cục Thuế huyện có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thu ngân sách trên địa bàn quý III/2016 đảm bảo nguyên tắc: Thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước, sát, đúng với kết quả sản xuất kinh doanh; phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn huyện quý III/2016 đạt từ 38 tỷ đồng trở lên (trong đó thu tiền sử dụng đất đạt từ 20 tỷ đồng trở lên), lũy kế 9 tháng bằng 82,2% dự toán đã được HĐND - UBND huyện giao, để đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách địa phương.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới quy trình thu theo hướng đề cao trách nhiệm của các đối tượng nộp thuế. Quản lý chặt chẽ các khoản thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; tăng cường các biện pháp quản lý thu thuế công, thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh, các khoản thuế, phí còn nợ đọng năm 2015 chuyển sang năm 2016. Tập trung rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN; đôn đốc các khoản phải thu theo kết quả kiểm toán, thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật; đẩy mạnh công tác phòng, chống gian lận thương mại.

- Triển khai thu ngân sách theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 12/01/2016 của UBND huyện về tăng cường quản lý thu Ngân sách nhà nước năm 2016; Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác thu NSNN trên địa bàn huyện ban hành tại Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của UBND huyện. Phối hợp với các ban, ngành của tỉnh đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất trụ sở một số cơ quan, đơn vị: Đảng ủy - UBND Thị trấn Nông trường Mộc Châu; Trạm Thú y; Đài Truyền thanh - truyền hình huyện,...

- Tập trung cao cho công tác xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu số nợ thuế đến ngày 31/12/2016 không quá 5% so với số thực thu NSNN năm 2016; tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, chậm thanh toán nợ thuế; định kỳ công khai số thuế nợ đọng của doanh nghiệp. Kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, chính sách pháp luật thuế của Nhà nước.

2. Về chi ngân sách

- Đảm bảo đáp ứng kịp thời các khoản chi thường xuyên trong dự toán quý III/2016 theo dự toán đã được HĐND - UBND huyện giao. Đảm bảo đủ nguồn kinh phí chi đảm bảo xã hội, an sinh xã hội, chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo, sự nghiệp y tế, chi bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Thủ trưởng các đơn vị dự toán, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện theo nội dung sau:

+ Chủ động sử dụng nguồn kinh phí đã được giao trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 để thanh toán các chế độ, chính sách mới ban hành khi chưa có nguồn kinh phí bổ sung ngoài dự toán giao đầu năm, kinh phí thanh toán phải đảm bảo chính xác, đúng đối tượng và theo đúng quy định hiện hành.

+ Báo cáo tình hình mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn của đơn vị theo quy định tại Công văn số 2304/BTC-QLCS ngày 19/02/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2016 và Công văn số 626/UBND-TH ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh hoàn thành trước 20/7/2016.

+ Thanh toán theo tiến độ đối với các khoản chi hỗ trợ cho đối tượng thuộc chính sách an sinh xã hội, đảm bảo xã hội, bảo trợ xã hội … theo đúng chế độ quy định hiện hành. Chủ động sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách để ứng phó kịp thời với thiên tai, bão lũ xảy ra trên địa bàn.

- Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn chi CTMT, chi đầu tư XDCB  như: CTMT việc làm, CTMT giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia NTM; phấn đấu đến hết quý III /2016 thực hiện giải ngân đạt 75% kế hoạch vốn giao năm 2016.

- Thẩm tra, quyết toán, đề xuất bố trí đủ nguồn kinh phí bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp cho các cơ quan, đơn vị thực hiện; Cân đối nguồn kinh phí chuẩn bị các nội dung chi cho Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu năm 2016.

3. Công tác quản lý, điều hành ngân sách

- Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 03/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016; Công văn số 3667/BTC-HCSN ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2016 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; Công văn số 8835/BTC-NSNN ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính về việc một số giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2016.

- Hướng dẫn các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện mua sắm theo Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

- Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng chính phủ và các văn bản của Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016.

- Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2016 theo quy định tại Quyết định số 2987/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND huyện và các văn bản hướng dẫn hiện hành năm 2016.

- Tập trung nguồn lực thực hiện Kết luận 304-KL/HU ngày 05.05.2016; Kết luận số 321-KL/HU ngày 16.6.2016; Thông báo 266-TB/HU ngày 10.6.2016 của Ban Thường vụ huyện ủy.

- Đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ quyết toán các công trình đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 40, 63,115 của HĐND tỉnh theo chỉ đạo tại Công văn số 504/UBND-TCKH ngày 07/4 /2016  của UBND huyện.

- Thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán các dự án, công trình chuyển tiếp, các dự án đã được bố trí vốn để thanh toán nợ khối lượng hoàn thành theo đúng thời gian quy định. Thông báo cho các chủ đầu tư không ký hợp đồng thi công đối với các nhà thầu không chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo, không hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành theo chỉ đạo tại Công văn số 409/UBND-TCKH ngày 25/3/2016 của UBND huyện. Những dự án, công trình sử dụng vốn nhà nước vi phạm quy định về quyết toán công trình hoàn thành, UBND huyện tiến hành xử phạt theo Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ và dừng thanh toán các nội dung chi theo quy định tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính.

-  Thực hiện nghiêm chỉ đạo Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn thực hiện các chính sách nông - lâm nghiệp; chính sách hỗ trợ sản xuất theo Quyết định số 102/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chính sách thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình 135, CTMT quốc gia về việc làm; kinh phí thực hiện chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg; kinh phí CTMT phòng chống ma túy…

- Định kỳ ngày 10 hàng tháng tiến hành rà soát tình hình giải ngân các nguồn kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã giao cho các đơn vị như: Phòng Giáo dục và Đào tạo; phòng Lao động - TB&XH; phòng Dân tộc; phòng Nông nghiệp và PTNT ... Kịp thời tham mưu, đề xuất những giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn kinh phí đã phân bổ, bổ sung.

- Thực hiện thông báo trên công thông tin điện tử của huyện tình hình giải ngân các nguồn kinh phí theo tháng của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn.

- Đôn đốc các chủ đầu tư, các nhà thầu khẩn trương thi công xây dựng mới, sửa chữa các công trình nhà lớp học, công trình phụ trợ khác của các đơn vị trường học nhằm tăng cường cơ sở vật chất chuẩn bị khai giảng năm học mới 2016 - 2017 và đảm bảo cơ sở vật chất cho các trường đạt chuẩn theo kế hoạch.

- Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công; cắt giảm tối đa và công khai các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, động thổ, khởi công, khánh thành công trình và đi công tác nước ngoài từ NSNN. Trong đó:

+ Chủ động rà soát, sắp xếp để cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách, các khoản chi mua sắm trang thiết bị; tiết giảm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu,...

+ Tạm dừng bố trí kinh phí chi cho các nhiệm vụ chưa cấp thiết, kinh phí thăm quan, học tập kinh nghiệm; không bổ sung ngoài dự toán cho các đơn vị, trừ các nhiệm vụ cấp bách về phòng chống thiên tai, dịch bệnh, an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng và một số nhiệm vụ cấp thiết khác được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Triển khai thực hiện xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 theo Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; đảm bảo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công tác tài chính ngân sách, sử dụng tài sản công của các đơn vị dự toán và UBND các xã, thị trấn; Tăng cường công tác tự kiểm tra của các chủ tài khoản trong sử dụng kinh phí NSNN, mua sắm, sửa chữa tài sản.

4. Quản lý giá cả

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác nắm tình hình chuẩn bị lượng hàng hóa của các doanh nghiệp như: Các mặt hàng chính sách, lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, hàng tiêu dùng, văn hóa phẩm … ; chủ động kiểm soát giá cả thị trường, không để có sự biến động về giá.

- Triển khai thực hiện tốt các biện pháp quản lý thị trường; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại, đầu cơ nâng giá sai quy định.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác niêm yết giá của các doanh nghiệp và các hộ sản xuất kinh doanh đảm bảo theo đúng quy định. Tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường và đề xuất các biện pháp tăng cường bình ổn giá cả thị trường.

- Tiếp tục thực hiện thông báo giá một số văn phòng phẩm thiết yếu phục vụ công tác chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn.

5. Chế độ thông tin báo cáo

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định về tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách, quản lý tài sản công trên địa bàn gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp trước ngày 20 hàng tháng.

Trên đây là một số nội dung trọng tâm về quản lý, điều hành ngân sách địa phương và quản lý, bình ổn giá cả thị trường quý III/2016. UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị dự toán, chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo nêu trên./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT UBND tỉnh;       

- Sở Tài chính;             báo

- TT huyện ủy;            cáo

- TT HĐND huyện;

- Đ/c CT, PCT UBND huyện (KT);

- KBNN huyện;

- Chi cục Thuế huyện;

- Đội QLTT số 3;

- CV Khối Kinh tế;

- Lưu:  VT, TCKH (Th) 70b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Phạm Đức Chính

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1