Top slide banner
Báo cáo Những tác động đến sản xuất, kinh doanh của các tập thể, cá nhân khi đổi tên thị trấn Nông trường Mộc Châu

UBND HUYỆN MỘC CHÂU

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

 

 

Số: 226/BC-TCKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Mộc Châu, ngày 24 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO

Những tác động đến sản xuất, kinh doanh của các tập thể, cá nhân

khi đổi tên thị trấn Nông trường Mộc Châu

Thực hiện Công văn số 557/UBND-NV ngày 23/3/2017 của UBND huyện về việc báo cáo đánh giá tác động khi thực hiện đề án đổi tên thị trấn Nông trường Mộc Châu;

Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo làm rõ những tác động liên quan đến sản xuất, kinh doanh của các tập thể, cá nhân trên địa bàn thị trấn Nông trường Mộc Châu khi tiến hành đổi tên thị trấn như sau:

Sau khi thị trấn Nông trường Mộc Châu đổi tên, các hộ kinh doanh, doanh nghiệp, HTX có địa chỉ trụ sở tại thị trấn Nông trường Mộc Châu phải đến cơ quan có thẩm quyền làm các thủ tục thay đổi các thông tin có liên quan về địa chỉ trụ sở gồm: đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở; thay đổi mẫu con dấu và kê khai thay đổi thông tin về thuế, hóa đơn thuế. Cụ thể như sau:

1. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở

- Đối với doanh nghiệp: Tính đến tháng 02/2017,  trên địa bàn thị trấn Nông trường Mộc Châu có 90 doanh nghiệp và 01 Quỹ tín dụng nhân dân (theo số liệu của Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh). Để thực hiện việc thông báo đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 40, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ, các doanh nghiệp phải đến liên hệ với Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Sơn La để thực hiện. Lệ phí thực hiện là: 200.000 đồng/lần.

- Đối với các HTX: Hiện nay trên địa bàn thị trấn Nông trường Mộc Châu có 10 HTX (không tính Quỹ tín dụng nhân dân). Để làm thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính theo quy định tại Điều 11, Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, HTX đến liên hệ với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. Lệ phí thực hiện là: 30.000 đồng/lần.

- Các hộ kinh doanh không phải thực hiện việc đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh.

2. Thay đổi mẫu con dấu

- Trường hợp con dấu của doanh nghiệp, HTX bao gồm cả địa chỉ trụ sở thì phải thực hiện việc khắc lại con dấu theo quy định. Các doanh nghiệp, HTX liên hệ với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Công an tỉnh Sơn La để thực hiện việc khắc dấu. Lệ phí thực hiện là: 50.000 đồng.

- Trường hợp con dấu của doanh nghiệp, HTX không bao gồm địa chỉ trụ sở thì không phải khắc lại con dấu.

3. Kê khai thay đổi thông tin về thuế, hóa đơn thuế

- Khi doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở phải thực hiện kê khai thay đổi thông tin với cơ quan thuế. Để tiếp tục sử dụng hóa đơn thì phải làm thủ tục đăng ký với cơ quan thuế.

- Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên từ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13, phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) và được tiếp tục sử dụng hóa đơn.

Phòng Tài chính - Kế hoạch trân trọng báo cáo Phòng Nội vụ xem xét, tổng hợp trình UBND huyện./.

Biểu mẫu Hướng dẫn HTX thành lập Liên hiệp HTX Xem chi tiết tại đây
Biểu mẫu Hướng dẫn HTX, THT thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ Xem chi tiết tại đây

 

Nơi nhận:

- Đ/c CT, PCT UBND huyện (KT);

- Phòng Nội vụ;

- Lưu: VT 03 bản.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Phùng Thị Thúy

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1