Top slide banner
TB Xã Chiềng Sơn đủ điều kiện đề nghị UBND tỉnh Sơn La

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN MỘC CHÂU

___________

 

Số: 200/TB-UBN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________

              

Mộc Châu, ngày 28 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Xã Chiềng Sơn đủ điều kiện đề nghị UBND tỉnh Sơn La

xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Căn cứ Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2020.

Căn cứ Hướng dẫn số 287/HD-SNN ngày 12/7/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2017 - 2020.

Căn cứ Báo cáo số 714/BC-UBND ngày 28/9/2017 của UBND huyện Mộc Châu về thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã Chiềng Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Căn cứ Hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 của UBND xã Chiềng Sơn.

UBND huyện Mộc Châu thông báo:

1. Xã Chiềng Sơn đủ điều kiện đề nghị UBND tỉnh Sơn La xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Nội dung chi tiết từng chỉ tiêu, tiêu chí được nên tại Báo cáo số 714/BC-UBND ngày 28/9/2017 của UBND huyện Mộc Châu (có gửi báo cáo kèm theo: Xem chi tiết tại đây).

2. UBND huyện Mộc Châu đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chủ trì, phối hợp Mặt trận Tổ quốc xã Chiềng Sơn và các tổ chức chính trị - xã hội của xã Chiềng Sơn tiến hành lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã đối với việc đề nghị công nhận xã Chiềng Sơn đạt chuẩn nông thôn mới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện gửi Báo cáo kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã Chiềng Sơn đối với việc công nhận xã Chiềng Sơn đạt chuẩn nông thôn mới về UBND huyện Mộc Châu trước ngày 06/10/2017.

3. UBND huyện Mộc Châu yêu cầu

- Phòng Văn hóa - Thông tin đăng tải Báo cáo số 714/BC-UBND ngày 28/9/2017 của UBND huyện Mộc Châu về thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã Chiềng Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 lên cổng thông tin điện tử của huyện để nhân dân tham gia ý kiến.

- Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện công bố Báo cáo số 714/BC-UBND ngày 28/9/2017 của UBND huyện Mộc Châu về thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã Chiềng Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 ít nhất 03 lần trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện để nhân dân tham gia  kiến.

4. Mọi ý kiến tham gia, góp ý của tổ chức, công dân trên địa bàn huyện Mộc Châu xin gửi về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện) để tổng hợp, tiếp thu ý kiến, thời gian trước ngày 06/10/2017.

Trên đây là Thông báo xã Chiềng Sơn đủ điều kiện đề nghị UBND tỉnh Sơn La xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. UBND huyện Mộc Châu thông báo để các cơ quan, tổ chức, người dân biết và tham gia góp ý kiến để UBND huyện chỉ đạo thực hiện hoàn thiên hồ sơ./.

 

Nơi nhận:

- VP Điều phối NTM tỉnh;

- Thường trực huyện ủy;

- Thường trực HĐND huyện;

- Lãnh đạo UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;

- Các tổ chức chính trị xã hội huyện;

- Phòng Văn hóa - Thông tin;

- Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện;

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;

- UBMTTQVN xã Chiềng Sơn;

- Ủy ban nhân dân các xã;

- Lưu: VT, NN (50 bản).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Phạm Đức Chính

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1