Top slide banner
Thông báo Về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với 94 thủ tục hành chính tại huyện Mộc Châu

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN MỘC CHÂU

 

 
Số: 147/TB-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Mộc Châu, ngày  23 tháng 07 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

Về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

đối với 94 thủ tục hành chính tại huyện Mộc Châu

 

Căn cứ Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 16/3/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước 

Thực hiện Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Mộc Châu năm 2018; Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 10/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước huyện Mộc Châu năm 2018,

Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu trân trọng thông báo:

1. Từ ngày 01/8/2018, Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu cung dịch vụ công trực tuyến với các thủ tục:

1.1. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: 02 thủ tục

- Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh.

- Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị.

1.2. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 92 thủ tục

* Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: (09 TTHC)

- Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học;

- Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học;

- Giải thể trường tiểu học;

- Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở;

- Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở;

- Giải thể trường trung học cơ sở;

- Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn;

- Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn;

- Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở.

* Lĩnh vực Tư pháp: (15 TTHC)

- Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

- Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài;

- Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài;

- Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài;

- Thủ tục đăng ký giám hộ đương nhiên có yếu tố nước ngoài;

- Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài;

- Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài;

- Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài;

- Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài;

- Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

- Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

- Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

- Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc;

- Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch.

* Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông: (06 TTHC)

- Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ Photocopy;

- Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ Photocopy.

- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

- Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

- Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

- Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

* Lĩnh vực Văn hóa: (03 TTHC)

- Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”;

- Công nhận “Bản văn hóa”.

- Công nhận “Tiểu khu văn hóa”.

* Lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư: (14 TTHC)

- Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh;

- Thủ tục Đăng ký tạm ngưng Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

- Thủ tục Đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

- Thủ tục Đăng ký Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh;

- Thủ tục Đăng ký hợp tác xã;

- Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã;

- Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (Trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác với nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính).

- Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã;

- Thủ tục Đăng ký Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (thay đổi nội dung điều lệ, số lượng thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên);

- Thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

- Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

- Thủ tục Đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập.

- Thủ tục Giải thể tự nguyện hợp tác xã;

- Thủ tục Thay đổi Cơ quan đăng ký hợp tác xã.

* Lĩnh vực Nội vụ (15 TTHC)

- Quyết định nghỉ thôi việc, nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức cấp xã;

- Cho cán bộ, công chức; viên chức lãnh đạo quản lý nghỉ hưu.

- Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.

- Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị.

- Thủ tục tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến;

- Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở;

- Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ;

- Thủ tục thay đổi Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ.

- Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ;

- Thủ tục cho phép Quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động;

- Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách Quỹ;

- Thủ tục đổi tên Quỹ;

- Thủ tục Quỹ tự giải thể;

- Thủ tục cấp đăng kí cho Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong 1 huyện.

- Thủ tục cấp giấy đăng kí cho dòng tu, dòng tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong 1 huyện.

* Lĩnh vực Lao động, Thương binh và xã hội (12 TTHC)

- Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng.

- Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần.

- Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần.

- Thủ tục giải quyết chế đội đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng trong thời kỳ kháng chiến.

- Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng và hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.

- Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng.

- Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

- Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ.

- Thủ tục lập sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình.

- Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo và đối với người có công với cách mạng và con của họ.

- Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

* Lĩnh vực Giao thông: (04 TTHC)

- Thủ tục cấp mới, gia hạn chấp thuận cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu, biển quảng cáo tạm thời.

- Thủ tục cấp mới, gia hạn giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu, biển quảng cáo tạm thời.

- Thủ tục chấp thuận, cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường huyện, đường đô thị đang khai thác.

* Lĩnh vực xây dựng: (04 TTHC)

- Thủ tục cấp mới giấy phép xấy dựng: Nhà ở riêng lẻ tại đô thị.

- Thủ tục điều chỉnh giấy phép xấy dựng: Nhà ở riêng lẻ tại đô thị.

- Thủ tục gia hạn giấy phép xấy dựng: Nhà ở riêng lẻ tại đô thị.

- cấp lại giấy phép xấy dựng: Nhà ở riêng lẻ tại đô thị.

* Lĩnh vực Công Thương: (07 TTHC)

- Thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công.

- Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công.

- Thủ tục Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công.

- Thủ tục Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện.

- Thủ tục Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

- Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

- Thủ tục Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

* Lĩnh vực Nông nghiệp (03 TTHC)

- Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại;

- Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại;

- Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

2. Khi tổ chức cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực kể trên đề nghị thực hiện theo các bước sau:

* Bước 1: Tổ chức, cá nhân truy cập vào trang thông tin điện tử của huyện tại địa chỉ:  http://mocchau.sonla.gov.vn sau đó chuyển đến mục: Cải cách hành chính tiếp đến nhấp chuột vào pano Cổng Dịch vụ công trực tuyến huyện Mộc Châu (Hoặc truy cập vào địa chỉ: http://dvcmocchau.sonla.gov.vn/) sau đó đến mục Thủ tục hành chính, tổ chức, công dân có thể chọn cơ quan quản lý, lĩnh vực giải quyết và thực hiện đăng ký tài khoản.

* Bước 2: Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng nhập vào hệ thống (nếu đã có tài khoản); Nếu chưa có tài khoản thì tiến hành đăng ký tài khoản và thực hiện các bước tiếp theo để nộp hồ sơ theo hướng dẫn trên trang dịch vụ công trực tuyến (có tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến huyện Mộc Châu kèm theo: Xem chi tiết tại đây).

* Bước 3: Sau khi tổ chức, cá nhân hoàn thiện tất cả các thủ tục và nhấp chuột vào nộp hồ sơ. Quá trình nộp hồ sơ trực tuyến đã hoàn tất, hồ sơ của tổ chức, cá nhân đã được chuyển tới bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện Mộc Châu để giải quyết. Để tra cứu tình trạng hồ sơ, tổ chức, cá nhân chọn mục tìm kiếm trên cổng dịch vụ công trực tuyến của huyện: http://dvcmocchau.sonla.gov.vn.

Để đảm bảo hồ sơ được cán bộ tiếp nhận đầy đủ và đúng thời hạn trong quá trình triển khai, đề nghị tổ chức, cá nhân sau khi nộp hồ sơ trực tuyến, đồng thời gửi email thông báo việc nộp hồ sơ tới địa chỉ email: mocchau@sonla.gov.vn  để bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện tổng hợp.

Trong quá trình sử dụng dịch vụ nếu gặp khó khăn, vướng mắc hoặc cần tư vấn giúp đỡ; đề nghị tổ chức, cá nhân liên hệ số điện thoại: 02123.766.550 (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) để được hướng dẫn và giải đáp.

Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết và liên hệ phản ánh./.

Nơi nhận:

- Các cơ quan, đơn vị;

- Các sở, ban ngành của tỉnh;

- Thường trực Huyện ủy;

- TT HĐND huyện;

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị, ban ngành

đoàn thể của huyện;

- Đài TT - TH huyện;

- Chuyện viên VP;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT, VH (20b).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Long Trung Tâm

 

 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1