Top slide banner
Thông báo Về việc tổ chức kỳ họp thứ năm HĐND huyện Mộc Châu khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND HUYỆN MỘC CHÂU

THƯỜNG TRỰC HĐND

 

Số: 115/TB-TTHĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Mộc Châu, ngày 04 tháng 12  năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức kỳ họp thứ năm HĐND huyện Mộc Châu

khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021

_____________________

Căn cứ Luật Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 16/6/2016 của HĐND huyện về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2017.

Hội đồng nhân dân huyện Mộc Châu tổ chức kỳ họp thứ năm khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

1. Thời gian tổ chức kỳ họp: 2 ngày (14 và 15/12/2017), khai mạc phiên chính thức 8h00’ ngày 15/12/2017.

2. Địa điểm tổ chức kỳ họp: Hội trường Trung tâm hành chính huyện - Tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu.

3. Các nội dung chính của kỳ họp

3.1. Xem xét các báo cáo

- Thông báo của Uỷ ban MTTQVN huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2017; những ý kiến, kiến nghị với HĐND, UBND huyện và tổng hợp ý kiến góp ý các văn bản trình kỳ họp HĐND huyện.

- Báo cáo kết quả giải quyết các nội dung theo kết luận của Chủ tịch HĐND huyện sau các phiên chất vấn và các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện từ kỳ họp thứ 3 đến sau kỳ họp thứ 4 HĐND huyện.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; kết quả giải quyết các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp của thường trực HĐND huyện.

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

- Báo cáo của UBND huyện về công tác năm 2017, nhiệm vụ năm 2018.

- Báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư XDCB trên địa bàn huyện, công tác thu hút đầu tư năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

- Báo cáo tình hình tài chính - ngân sách địa phương năm 2017; nhiệm vụ giải pháp công tác tài chính - ngân sách địa phương năm 2018.

- Các báo cáo chuyên đề về: Thực hiện công tác Cải cách hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng; kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

3.2. Quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND huyện

- Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

- Nghị quyết về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện và cấp bổ sung ngân sách cấp xã năm 2018.

- Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2018.

- Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn  2016 - 2020 (bổ sung).

- Quyết nghị thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, phí, lệ phí; lĩnh vực trật tự xây dựng, khai thác khoáng sản; lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, từ tháng 01/2015 đến tháng 12/2017.

3.3. Thực hiện quyền chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân đối với Chủ tịch UBND và các thành viên UBND huyện.

Thường trực HĐND huyện Mộc Châu xin trân trọng thông báo đến đồng bào cử tri biết, theo dõi./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện uỷ;

- Thường trực HĐND huyện;

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Ban TT UBMTTQVN huyện;                     ;

- Đài TT-TH huyện (T/b 5 lần);

- Cổng thông tin điện tử (đăng tải);                 

- Văn phòng Huyện uỷ, VP HĐND-UBND;

- Lưu: VT, (20b).

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Chinh

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1