Top slide banner
V/v cấp Giấy xác nhận trình độ tương đương Sơ cấp lý luận chính trị

 

 

 

 

UBND HUYỆN MỘC CHÂU

TT BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

 

Số: 07/CV-TTBDCT

V/v cấp Giấy xác nhận trình độ tương đương Sơ cấp lý luận chính trị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

 

Mộc Châu, ngày 19 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Các Chi, Đảng bộ cơ sở

 

Căn cứ Quy định 256-QĐ/TW ngày 16.9.2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về việc xác định trình độ lý luận chính trị;

          Căn cứ Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW ngày 11.12.2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình Sơ cấp lý luận chính trị; Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW ngày 14.01.2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc xác nhận trình độ Sơ cấp lý luận chính trị;  Hướng dẫn số 35-HD/BTGTU ngày 24.10.2013 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy về việc xác nhận trình độ tương đương Sơ cấp lý luận chính trị;

Thực hiện Công văn số 1392-CV/HĐ ngày 28.02.2018 của Hội đồng Xác nhận trình độ tương đương Sơ cấp lý luận chính trị huyện Mộc Châu  về việc công nhận trình độ tương đương Sơ cấp lý luận chính trị,

          Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Mộc Châu tổ chức cấp Giấy xác nhận cho 230 cán bộ, đảng viên đủ điều kiện được công nhận trình độ tương đương Sơ cấp lý luận chính trị.

          * Thời gian cấp: Trong 05 ngày, từ ngày 26/3/2018 đến ngày 31/3/2018.

          * Địa điểm: Phòng Giáo vụ, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, tiểu khu 2, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu.

          * Thành phần nhận Giấy xác nhận:

Các đồng chí cán bộ, đảng viên được công nhận trình độ tương đương Sơ cấp lý luận chính trị năm 2017 (có danh sách kèm theo: Tại đây).

Các ý kiến cần giải đáp về việc cấp Giấy xác nhận, đề nghị liên hệ trực tiếp: đ/c Quách Phương Đông, SĐT: 0943.490.109 hoặc đ/c Phạm Đình Hưng, SĐT: 0963.641.368.

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị trân trọng đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở thông báo đến các đồng chí cán bộ, đảng viên được công nhận trình độ tương đương Sơ cấp lý luận chính trị đến nhận Giấy xác nhận đúng thời gian.

          Các cá nhân có thể xem thông báo và danh sách nhận Giấy xác nhận trình độ Sơ cấp lý luận chính trị năm 2018 trên cổng thông tin điện tử huyện Mộc Châu (Địa chỉ: www.mocchau.sonla.gov.vn) hoặc trang thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu (Địa chỉ: www.mocchau.edu.vn).

 

Nơi nhận:

- Hội đồng Xác nhận trình độ tương đương SCLLCT (B/c);

- Ban Tổ chức huyện ủy;

- Ban Tuyên giáo huyện ủy;

- Như kính gửi;

- Lưu: VT.Giáo vụ.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Lê Thùy Dung

 

 

 

 

 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1