Top slide banner
V/v đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN MỘC CHÂU

 

 

Số: 794/UBND-NV

V/v đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Mộc Châu, ngày 19 tháng 4 năm 2017

 

                          Kính gửi:

                                           - Các cơ quan, đơn vị;

                                           - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

 

Để chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ cho công tác kiểm tra đột xuất việc thực hiện công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức và thực hiện phân cấp quản lý nhà nước năm 2017 theo Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2017 tại các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Thực hiện quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về công tác cải cách hành chính tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lí để nắm bắt và thực hiện.

Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện theo Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của UBND huyện về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Mộc Châu năm 2017 để kịp thời tham mưu triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và thời gian đã đề ra; kịp thời tham mưu cho UBND huyện các các văn bản chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính do cơ quan, đơn vị phụ trách.

2. Xây dựng kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2017, lựa chọn các lĩnh vực trọng tâm của cơ quan, đơn vị để thực hiện rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, giảm chi phí, thời gian đi lại của tổ chức, cá nhân để đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Đối với UBND các xã, thị trấn thực hiện rà soát, thống kê chính xác tổng số  TTHC thuộc thẩm  quyền giải quyết; đề xuất lĩnh vực, thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; xem xét sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho phù hợp với địa phương và đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.; Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc quy trình giải quyết thủ tục hành chính đã được Ban chỉ đạo ISO soát xét, công nhận theo hệ thống quản lý chất lượng TCVN 9001: 2008; nghiêm cấm mọi hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, công dân đến giải quyết thủ tục hành chính.

Thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đảm bảo việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện không quá một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ tại một cơ quan chuyên môn. Đối với hồ sơ giải quyết quá hạn, cơ quan chuyên môn giải quyết hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và văn bản xin lỗi tổ chức cá nhân trong đó ghi rõ lí do quá hạn và thời hạn trả kết quả lần sau.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện tốt công tác kiểm soát hồ sơ đầu vào, theo dõi thời gian giải quyết hồ sơ của các cơ quan chuyên môn để kịp thời có văn bản thông báo những hồ sơ quá hạn, sắp hết thời hạn giải quyết cho cơ quan chuyên môn đôn đốc thực hiện.

Các cơ quan chuyên môn (Tư pháp, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng; Lao động – TBXH) tổ chức thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử, đảm bảo 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn.

Các cơ quan chuyên môn (Tài chính – Kế hoạch, Lao động – TBXH, Tư pháp, Văn hóa và Thông tin) khẩn trương xây dựng quy trình thực hiện thủ tục hành chính đối với 6 thủ tục thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh hợp tác xã; cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh cho hộ cá thể; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng; đăng kí giám hộ có yếu tố nước ngoài; hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi) gửi về Phòng Nội vụ trước ngày 30/4/2017 để nâng cấp phần mềm một cửa điện tử thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 từ ngày 1/7/2017.

Nghiêm túc thực hiện việc niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại bảng niêm yết của cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn đảm bảo khoa học, thuận tiện cho người dân tra cứu, tìm hiểu.

3. Tăng cường chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc; đeo thẻ công chức khi làm nhiệm vụ; không uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc. Đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp với tổ chức, người dân phải có thái độ hòa nhã, lịch thiệp, tận tình hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc của tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu, đề nghị.

4. Thực hiện phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức theo hướng rõ người, rõ việc; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lí. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo.

5. Năm 2017, UBND tỉnh sẽ thực hiện kiểm tra đột xuất việc thực hiện công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức và thực hiện phân cấp quản lí theo quy định tại các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn (việc kiểm tra thực hiện  theo Quy trình số 432/ĐKT ngày 05/4/2017 của Đoàn Kiểm tra - có quy trình kiểm tra đột xuất gửi kèm theo); Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các nội dung trong công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức và thực hiện phân cấp quản lí theo ngành, lĩnh vực, địa phương năm 2017. Nếu qua kiểm tra, cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn nào bị đánh giá thực hiện không tốt, chưa đảm bảo theo quy định làm ảnh hưởng tới kết quả chấm điểm chỉ số CCHC năm 2017, thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, phải báo cáo giải trì và bị xem xét xử lý trách nhiệm gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét thi đua khen thưởng.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn quán triệt nội dung công văn này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; nêu cao tinh thần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả, chất lượng./.

  Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT, NV, 45b

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Phạm Đức Chính

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1