Top slide banner
V/v tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN MỘC CHÂU

 

Số: 379/UBND-NV

V/v tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


Mộc Châu, ngày 28 tháng 02 năm 2017

 

 

                                         Kính gửi:

                                                        - Các cơ quan, đơn vị;

                                                        - UBND các xã, thị trấn.

 

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Năm 2016, UBND huyện đã tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra và kịp thời chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn thực trong hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Qua đó, các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn đã cơ bản thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, hạn chế hiện tượng công chức làm việc riêng, đi muộn, về sớm, không đeo thẻ khi làm nhiệm vụ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, công việc được giao…

 Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tạo sự chuyển biến rõ nét hơn nữa trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Công văn số 1025/UBND-NV ngày 06/7/2016 của UBND huyện về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị.

2. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lí vi phạm đạo đức công vụ, nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp, kỷ luật, kỷ cương hành chính.

3. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính (bổ sung thêm một nội dung trong báo cáo cải cách hành chính theo định kỳ:Tải về tại đây) về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) tổng hợp. Cụ thể: Báo cáo quý I: trước ngày 1/3; Báo cáo 6 tháng: trước ngày 31/5; Báo cáo quý III: trước ngày 1/9; Báo cáo năm trước ngày 30/10.

4. Chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính tại các cuộc họp, hội nghị:

Cơ quan, đơn vị tổ chức các cuộc họp, hội nghị cần ngắn gọn, đảm bảo hiệu quả; khuyến khích việc giảm bớt những cuộc họp, hội nghị mang tính hình thức, không cần thiết.

Cán bộ, công chức, viên chức tham dự hội nghị phải đảm bảo đúng thành phần (nhất là đối với các đồng chí cấp trưởng được mời đích danh, trường hợp bất khả kháng không thể bố trí đúng thành phần phải báo cáo, xin ý người Chủ trì hội nghị); trong quá trình dự hội nghị phải đảm báo tính nghiêm túc, tập trung vào các nội dụng của hội nghị, tuyệt đối không đến muộn, làm việc riêng, bỏ ra ngoài hay bỏ về giữa chừng khi hội nghị chưa kết thúc.

5. Giao Văn phòng HĐND - UBND, Phòng Nội vụ tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính; theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện để làm căn cứ đánh giá, xếp loại, thi đua khen thưởng và xử lý trách nhiệm (nếu vi phạm)./.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT huyện ủy (B/c);

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Chuyên viên khối nội chính;

- Lưu: VT, NV (45b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 Phạm Đức Chính

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1