Bế giảng lớp đảng viên mới khóa II, năm 2022

Ngày 22/7, Trung tâm Chính trị huyện Mộc Châu đã tổ chức lế bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa II, năm 2022 Mộc Châu.

Tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa II năm 2022 có 67 học viên thuộc các chi, đảng bộ xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn. Trong 8 ngày từ 14/7 đến ngày 22/7/2022 các học viên đã được bồi dưỡng 11 chuyên đề về các nội dung về Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tương tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ chủ nghĩa xã hội, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam; và chuyên đề Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam.

Kết thúc khóa học 100% học viên đạt từ khá giỏi trở lên và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 716
  • Trong tuần: 7,874
  • Tất cả: 1,110,974