Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng nay 24/11, tại Hội trường Nhà Quốc Hội, Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã chính thức khai mạc. Đây được coi là "Hội nghị Diên Hồng" của ngành văn hóa, do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tỉnh, thành phố và cấp huyện trong cả nước. Dự tại điểm cầu Mộc Châu có đồng chí Phạm Thị Nhung, Phó Bí thư thư thường trực huyện ủy, đồng chí Long Trung Tâm- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị cũng đồng thời là diễn đàn để lắng nghe và là dịp cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động; liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị cũng lắng nghe tham luận của các đại biểu xoay quanh các vấn đề như động lực và sức mạnh nội sinh của văn hóa trong sự phát triển của đất nước hiện nay; hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng môi trường văn hóa, nhiệm vụ quan trọng để phát triển văn hóa con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam và phát huy giá trị của các di sản văn hóa để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; nâng cao ý thức, cách hành xử văn hóa trong phòng chống dịch bệnh covid-19, văn hóa cũng được xem là yếu tố đặc biệt quan trong trong phòng chống dịch bệnh covid-19, bởi ý thức của mỗi người chính là “vaccine” mạnh nhất, hữu hiệu nhất để phòng tránh mọi bệnh tật mà ai cũng có thể tự trang bị cho mình...

Lĩnh vực văn hóa cũng đã được huyện Mộc Châu quan tâm triển khai thực hiện tốt trong thời gian qua. Đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào văn hóa; chú trọng xây dựng đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú; kịp thời biểu dương, khen thưởng các hộ gia đình, bản, tiểu khu, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa trong Nghị quyết của cấp ủy đảng, HĐND các cấp, kế hoạch Nhà nước của các cấp chính quyền, ngành, đoàn thể, từ đó chỉ đạo triển khai phù hợp với thực tiễn địa phương. Đồng thời gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào xây dựng nét đẹp văn hóa con người Mộc Châu. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, hỗ trợ cho các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…; tạo mọi điều kiện để nhân dân chủ động, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, phát triển và nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở. Huyện Mộc Châu cũng luôn quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Toàn huyện có 15/15 nhà văn hóa xã, 193/193 nhà văn hóa bản, tiểu khu; 124 bản tiểu khu văn hóa đạt 64,2%, trên 22.000 hộ gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, huyện cũng quan tâm phục dựng lễ hội văn hóa truyền thống, các di tích lịch sử văn hóa được trùng tu, tôn tạo vừa giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc vừa hỗ trợ phát triển du lịch.

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 417
  • Trong tuần: 9,764
  • Tất cả: 744,304