Tổng số: 36
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/2023/QĐ-UBND 10/07/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La Tải về
01/2023/QĐ-UBND 01/06/2023 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La Tải về
05/2022/QĐ-UBND 06/10/2022 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa & Thông tin huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La Tải về
04/2022/QĐ-UBND 09/08/2022 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mộc CHâu, tỉnh Sơn La Tải về
03/2-22/QĐ-UBND 28/04/2022 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La Tải về
510/STP-XDKT&TDTHPL 22/04/2022 V/v tham gia ý kiến vào các dự thảo Quyết định của UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Mộc Châu Tải về
1051/UBND-TP 15/04/2022 V/v xin ý kiến tham gia vào Dự thảo Quyết định của UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của các phòng chuyên môn Tải về
711/UBND-TP 15/03/2022 V/v rà soát văn bản QPPL năm 2022 Tải về
711/UBND-TP 15/03/2022 V/v rà soát văn bản QPPL năm 2022 Tải về
01/2022/QĐ-UBND 22/02/2022 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La Tải về
1234
Loại văn bản