Top slide banner
  • 22/09/2021

    Triển khai Cuộc thi: Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng

    Việc tổ chức triển khai Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng (PCTN) của cán bộ, công chức, viên chức và người dân; qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” của Thủ tướng Chính phủ.


Đăng nhập
Xem thêm