Toàn Đng, toàn dân, toàn quân thi đua lp thành tích chào mng cuc bu c đi biu Quc hi khóa XV và đi biu Hi đng nhân dân các cp nhim k 2021-2026!