Top slide banner
V/v thông báo tình hình thực hiện giải ngân các nguồn kinh phí đến 30/9/2016

UBND HUYỆN MỘC CHÂU

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

 

 

Số:  1263/TCKH-NS

V/v thông báo tình hình thực hiện giải ngân các nguồn kinh phí đến 30/9/2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


 

Mộc Châu, ngày  04 tháng  10  năm 2016

 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị dự toán.

 

Căn cứ Quyết định số 2987/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND huyện Mộc Châu về việc ban hành Quy định quản lý điều hành ngân sách địa phương năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 2988/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND huyện Mộc Châu về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2016;

Thực hiện Công văn số 1251/UBND-TCKH ngày 11/8/2016 của UBND huyện Mộc Châu về việc báo cáo tình hình giải ngân các nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016;

Để các cơ quan, đơn vị dự toán chủ động trong việc rà soát các nội dung chi, nhiệm vụ chi năm 2016, Phòng Tài chính - Kế hoạch thông báo về tình hình thực hiện giải ngân kinh phí đến hết 30/9/2016.

(Phụ lục chi tiết đính kèm: Xem chi tiết tại đây)

Phòng Tài chính - Kế hoạch đề nghị thủ trưởng các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách nâng cao vai trò, trách nhiệm trong quản lý, điều hành ngân sách, tích cực chỉ đạo bộ phận chuyên môn hoàn thiện hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán với Kho bạc nhà nước huyện, đảm bảo giải ngân các nguồn kinh phí theo đúng quy định (nhất là kinh phí thực hiện các chính sách ASXH, chương trình mục tiêu) không để dồn chi vào thời điểm cuối năm, hạn chế thấp nhất việc chuyển nguồn ngân sách.

 

Nơi nhận:

- Như trên ;

- Lưu VT, TCKH (N) 40b.

 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Trần Thị Loan

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 34
  • Hôm nay: 739
  • Trong tuần: 739
  • Tất cả: 2,993,024