Top slide banner
THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn tuyển chọn lao động hợp đồng là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người tại các xã năm 2018

 

 

 

UBND HUYỆN MỘC CHÂU

HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN

LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG

 

 

Số: 02/TB-HĐTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Mộc Châu, ngày  01 tháng  03 năm 2018

THÔNG BÁO

Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn tuyển chọn lao động hợp đồng là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người tại các xã năm 2018

  

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Sơn La về việc phê chuẩn Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2021;

Căn cứ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh Sơn La về ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện Hướng dẫn số 1644/HD-SNV ngày 25/12/2017 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh; Công văn số 102/SNV-XDCQ&CTTN ngày 17/01/2018 của Sở Nội vụ về việc cho ý kiến vào Kế hoạch tuyển chọn lao động hợp đồng của UBND các huyện trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện Thông báo số 24/TB-UBND ngày 09/02/2018 của UBND huyện Mộc Châu về danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển; danh mục tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm phỏng vấn thí sinh dự tuyển chọn lao động hợp đồng là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người tại các xã trên địa bàn huyện Mộc Châu năm 2018;

Hội đồng tuyển chọn lao động hợp đồng là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người tại các xã năm 2018 thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức phỏng vấn

- Dự khai mạc phỏng vấn: 08 giờ 00 phút, ngày 10/03/2018.

- Tổ chức phỏng vấn thí sinh dự tuyển: Từ 8 giờ 30 phút, ngày 10/03/2018.

* Lưu ý: Tất cả các thí sinh dự tuyển đều phải có mặt để dự khai mạc đúng thời gian quy định. Khi vào phòng phỏng vấn phải xuất trình chứng minh thư nhân dân (hoặc bằng lái xe); chỉ mang theo bút viết (không dùng bút có mực màu đỏ).

Số báo danh, số phòng thi được niêm yết tại địa điểm thi trước ngày thi 01 ngày. Thí sinh tự đối chiếu thông tin trên bảng niêm yết với hồ sơ cá nhân, nếu có sai sót thông báo ngay cho Hội đồng tuyển chọn (qua Phòng Nội vụ) theo số điện thoại 01659.404.615 để được chỉnh sửa kịp thời trước khi vào thi.

2. Địa điểm tổ chức thi tuyển

- Tại phòng họp tầng 5, trụ sở HĐND - UBND huyện Mộc Châu.

- Địa chỉ: Tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Hội đồng tuyển chọn lao động hợp đồng thông báo để thí sinh dự tuyển biết và thực hiện; nếu có vướng mắc thí sinh liên hệ với Hội đồng tuyển chọn lao động hợp đồng (qua Phòng Nội vụ) theo số điện thoại: 0212.3668.784 để được hướng dẫn và giải đáp./.

 

Nơi nhận:

- Trường trực HĐND huyện (B/c);

- Lãnh đạo UBND huyện (B/c);

- Văn phòng HĐND - UBND, Phòng Nội vụ (niêm yết);

- Thành viên HĐTC, BKTSH;

- BBT CTTĐT huyện (Thông báo);

- Lưu: HĐTC, 15 bản.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN

 

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN

Phạm Đức Chính

 

 

 

 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1