Top slide banner
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt văn bản của Trung ương, của tỉnh
Ngày 18/3, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đã chủ trì Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt văn bản của Trung ương, của tỉnh. Hội nghị được trực tuyến đến điểm cầu các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc và các xã, phường, thị trấn. Dự tại điểm cầu huyện Mộc Châu có đồng chí Phạm Thị Nhung- Phó Bí thư Thường trực huyện ủy.
anh tin bai

Hội nghị đã quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và các kế hoạch triển khai, thực hiện của tỉnh, gồm: Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 5/2/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 5/1/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/1/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1/11/2024 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đề nghị các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản đã được quán triệt tại hội nghị và các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai, thực hiện các văn bản trên. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình cụ thể gắn với phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân để triển khai thực hiện, đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện các văn bản trên; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc hoặc kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền...

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1