Top slide banner
Quy trình thực hiện dự án đầu tư vào địa bàn huyện Mộc Châu

 

 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN MỘC CHÂU

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

QUY TRÌNH

THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỘC CHÂU

Bước 1: Giới thiệu địa điểm, cung cấp thông tin quy hoạch

- Nhà đầu tư làm việc với UBND huyện Mộc Châu để được giới thiệu địa điểm đầu tư, cung cấp thông tin quy hoạch (UBND huyện Mộc Châu cử cán bộ hướng dẫn nhà đầu tư đi giới thiệu).

- Căn cứ theo nhu cầu, nhà đầu tư lựa chọn địa điểm đầu tư.

Bước 2: Cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư

1. Hoàn thiện hồ sơ

a) Nhà đầu tư hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục liên quan đến dự án đầu tư,  lập hồ sơ gửi đồng thời UBND huyện Mộc Châu (01 bộ hồ sơ) và Sở Kế hoạch - Đầu tư (04 bộ hồ sơ) để đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp giấy chứng nhận đầu tư.

b) Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư;

c) Cơ quan nhận hồ sơ và giao trả kết quả: Sở Kế hoạch và Đầu tư;

d) Trong thời hạn 23 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo kết quả cho nhà đầu tư (văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc lý do không chấp thuận chủ trương đầu tư).

2. Hồ sơ yêu cầu

Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo yêu cầu tại bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư như sau:

a) Bản đăng ký/đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư  (Thực hiện theo mẫu I.1, I.2 được quy định tại Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

(Có biểu mẫu kèm theo)

b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

c) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án

d) Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

đ) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư

e) Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án (áp dụng đối với các dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ): tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính

g) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

h) Đối với trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, ngoài hồ sơ quy định như trên, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:

- Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Hợp đồng liên doanh đối với hình thức thành lập doanh nghiệp liên doanh.

i) Trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ngoài các hồ sơ, tài liệu trên, nhà đầu tư nộp kèm thêm văn bản đề nghị đổi sang Giấy chứng nhận đầu tư.

k) Bản đồ vị trí, địa điểm thực hiện dự án và bản đồ phối cảnh tổng thể của dự án (lưu ý: Bản đồ vị trí, địa điểm thực hiện dự án phải thể hiện được vị trí cụ thể của khu vực dự kiến triển khai dự án. Trường hợp dự án không liền khoảnh, liền thửa, cần khoanh vùng rõ ràng từng vị trí thực hiện dự án trên bản đồ).

Bước 3: Triển khai thực hiện dự án đầu tư

Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư (đối với các dự án không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư) hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư (đối với các trường hợp còn lại), nhà đầu tư có trách nhiệm tiếp tục hoàn thiện các nội dung dưới đây theo đúng quy định của pháp luật:

1. Đối với các dự án phải giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư tổ chức tự thỏa thuận và tiến hành công tác giải phóng mặt bằng. Trong trường hợp nhà đầu tư không tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng được thì hợp đồng với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

2. Đối với các dự án thuộc đối tượng được quy định tại mục I, II, III, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo về môi trường: Lập bản “đánh giá môi trường chiến lược” hoặc “đánh giá tác động môi trường”  hoặc “báo cáo đánh giá tác động môi trường” theo quy định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Thực hiện các thủ tục xin giao hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai hiện hành.

4. Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng, triển khai dự án.

5. Triển khai đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền duyệt, đúng tiến độ được ghi trong giấy chứng nhận đầu tư. Trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng chi tiết, điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư phải có văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.

6. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, cả năm tình hình triển khai dự án đối với UBND huyện Mộc Châu.

Ghi chú: Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị nhà đầu tư liên hệ trực tiếp với UBND huyện Mộc Châu hoặc qua số điện thoại 0223.866.016 để được tư vấn và giải đáp.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỘC CHÂU Xem chi tiết tại đây

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1